Об использовании дневников в образовательном процессе в 2022/2023 учебном году

Уважаемые законные представителя учащихся! В 2022/2023 учебном году в образовательном процессе используются дневники, разработанные Министерством образования в 2022 году. Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2022/2023 учебном году.

С образцами обложек дневников учащихся можно ознакомиться по ссылке: https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/dnevniki-uchashchikhsya/obraztsy-oblozhek-dnevnikov2023/